AETNA Health Insuranace Thailand

AETNA Health Insuranace Thailand


Page_aetna_longstayvisa  Aetna Health Insurance (Thailand) Public Company Limited
 Formerly Bupa Health Insurance (Thailand) Public Company Limited

Aetna Health Insurance Products :

Contact / โทร. 0872674342


#LongStayVisaHolders #HealthInsurance Apply Here

1.แผนเพอร์ซันนัลแคร์  Personal Plan

แผนเพอร์ซันนัลแคร์ให้ผลประโยชน์สูงสุดด้วยอัตราเบี้ยประกันต่ำ และให้ความคุ้มครองสุขภาพทั่วโลก และเพื่อให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแผนเพอร์ซันนัลแคร์ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง (Major Medical) โดยบูพาจะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้อีก 80% ของค่าใช้จ่ายเกินผลประโยชน์ของค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล) สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนที่เลือก นอกจากนี้แผนเพอร์ซันนัลแคร์ทุกแผนยังให้คุณสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ในส่วนของคนไข้นอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

ตารางผลประโยชน์ 

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

หมายเหตุ
ตารางคุ้มครองนี้ ควรอ่านควบคู่กับรายละเอียดในกรมธรรม์

 • ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก  นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
 • การจ่ายชดเชย  80% ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายสูง จะคำนวณจากค่าใช้จ่ายขั้นต้น อันได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (ยกเว้น ค่ารถพยาบาล) ค่าผ่าตัด และค่าแพทย์เยี่ยมไข้
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในจะคุ้มครองต่อครั้งซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในการบำรุงรักษาอันสืบเนื่องมาจากสภาวะและอาการแทรกซ้อนของโรคนั้นๆ ท่านสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคเดิมได้แต่ต้องเว้นช่วงระยะจากการรักษาในครั้งก่อน 90 วัน
 • การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย  เช่น MRI, CT Scans และ ECGs จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของคนไข้นอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของบูพาล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางบูพา ท่านจะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
 • คุ้มครองทั่วโลก อย่างไรก็ตามในอเมริกา  ทางบูพาจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อันสืบเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น
 • เมื่อสมาชิกทำประกันก่อนอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ บูพาจะให้ความคุ้มครองแก่สมาชิกจนถึงอายุครับ 70 ปีบริบูรณ์
 • เว้นแต่สมาชิกที่ทำประกันและได้รับความคุ้มครองก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สมาชิกจะได้รับสิทธิในการต่ออายุกรรมธรรม์และความคุ้มครองไปตลอดชีวิต
 • หากท่านมีประกันสุขภาพของบูพามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดต่อการรักษาพยาบาลครั้งต่อโรค จะไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาลจากบูพา ประกันสุขภาพ แต่ยังมีข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองซึ่งทางบูพา ประกันสุขภาพ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์มีดังนี้

 • โรคที่เป็นมาก่อนหรือที่ยังรักษาไม่หายขาด
 • ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือนแรกนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด (tumor or cancer), ติ่งเนื้องอกที่อันตราย หรือไม่อันตราย (polyps), ซีสต์หรือเนื้องอก (cysts or benign tumors), ริดสีดวงทวาร (hemorrhoids), ไส้เลื่อนทุกชนิด (hernias), ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (pterygium pinguecula and cataract). การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ (tonsillectomy or adenoidectomy), นิ่วทุกระบบ (stones), เส้นเลือดดำขอด (varicose veins), ความผิดปกติของนิ้วเท้าและเท้าชนิด hallux valgus, ก้อนเนื้อ (ganglion), และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)
 • การรักษาโรคหรืออาการที่เป็นมาแต่กำเนิด
 • การเข้ารักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์
 • การ ตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน และการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร
 • การรักษาภาวะวัยทอง
 • ค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบโดยบุคคลที่สามรวมถึง กองทุนทดแทนแรงงาน และ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถยนต์
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย, ทำร้ายร่างกายตนเอง, พิษสุราเรื้อรัง, ยาเสพติด หรือโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
 • การ ตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจวัดสายตา, การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์, เลสิค, การรักษาฟันและการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว, ฝ้า, กระ
 • โรคเอดส์ และโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ HIV
 • อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่นตา, เลนส์, เครื่องช่วยให้ได้ยิน, รถเข็น เป็นต้น
 • การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม, ชีวจิต
 • การปลูกถ่ายเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และการล้างไต หรือฟอกไต
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผาดโผน
 • การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • กีฬาผาดโผน
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 • การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครองและไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท
 • โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • กรณีพิพาท หรือ จลาจล
 • การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

2. แผนแพลทินั่ม Platinum

แผนแพลทินั่มเป็นแผนประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ด้วยวงเงินความคุ้มครองสูงสุดต่อโรค เพื่อให้คุณอุ่นใจว่าคุณและคนที่คุณรักจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ด้วยแผนประกันที่มีให้คุณเลือกตั้งแต่ 1 ล้านบาทไปจนถึง 5 ล้านบาทต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อปี ทุกแผนจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุอย่างคุ้มค่าด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลและคลินิกมากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ อีกทั้งท่านยังสามารถเลือกความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอก สูติกรรม และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้อีกด้วย 

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาลจากบูพา ประกันสุขภาพ แต่ยังมีข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองซึ่งทางบูพา ประกันสุขภาพ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์มีดังนี้

 • โรคที่เป็นมาก่อนหรือที่ยังรักษาไม่หายขาด
 • ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือนแรกนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด (tumor or cancer), ติ่งเนื้องอกที่อันตราย หรือไม่อันตราย (polyps), ซีสต์หรือเนื้องอก (cysts or benign tumors), ริดสีดวงทวาร (hemorrhoids), ไส้เลื่อนทุกชนิด (hernias), ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก (pterygium pinguecula and cataract). การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์ (tonsillectomy or adenoidectomy), นิ่วทุกระบบ (stones), เส้นเลือดดำขอด (varicose veins), ความผิดปกติของนิ้วเท้าและเท้าชนิด hallux valgus, ก้อนเนื้อ (ganglion), และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis)
 • การรักษาโรคหรืออาการที่เป็นมาแต่กำเนิด
 • การเข้ารักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์
 • การ ตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน และการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร
 • การรักษาภาวะวัยทอง
 • ค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบโดยบุคคลที่สามรวมถึง กองทุนทดแทนแรงงาน และ พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถยนต์
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย, ทำร้ายร่างกายตนเอง, พิษสุราเรื้อรัง, ยาเสพติด หรือโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์
 • การ ตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจวัดสายตา, การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์, เลสิค, การรักษาฟันและการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว, ฝ้า, กระ
 • โรคเอดส์ และโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ HIV
 • อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่นตา, เลนส์, เครื่องช่วยให้ได้ยิน, รถเข็น เป็นต้น
 • การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม, ชีวจิต
 • การปลูกถ่ายเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และการล้างไต หรือฟอกไต
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผาดโผน
 • การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต

บูพา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • กีฬาผาดโผน
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 • การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครองและไม่เกินวงเงิน 200,000 บาท
 • โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • กรณีพิพาท หรือ จลาจล
 • การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

 


bupa-travel-insurance-th

3.Trave Insurance

ประกันการเดินทาง

จากนี้ไปคุณและครอบครัวสามารถเดินทางสู่ทุกมุมโลกได้อย่างอุ่นใจ ด้วยแผนประกันเดินทางต่างประเทศจากบูพา ที่ให้ความคุ้มครองในทุก ประเทศทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือคุ้มครองการเจ็บป่วยอย่างเฉียบพลันที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ในระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ประกันเดินทางของบูพายังได้รับการรับรองจากสถานทูตจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นเพื่อนำไปใช้ในการ ยื่นขอวีซ่า

บูพามีประกันเดินทางให้เลือก 5 แผน คือ อีลิท พารากอน ไทเทเนียม โกลด์พลัส และซิลเวอร์พลัส ที่ให้ความคุ้มครองในวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท นอกจากนี้บูพายังมีแผนประกันเดินทางแบบรายปีที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับแผนโกลด์ เหมาะสำหรับท่านที่เดินทางบ่อย ในแต่ละปี รวมทั้งยังสามารถใช้ขอวีซ่าเชงเก้นได้อีกด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้แล้ว บูพามีแผนประกันที่จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่สถานฑูตกำหนด และยิ่งกว่านั้น ยังเพิ่มผลประโยชน์ให้คุณสามารถใช้บริการความช่วยเหลือฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง และปรึกษาบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินขณะอยู่ ต่างแดน รวมทั้งบริการเคลื่อนย้ายและส่งตัวผู้ป่วยในกรณีเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศ

หมายเหตุ :

 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 เดือน หรือผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี ไม่สามารถรับความคุ้มครองประกันเดินทางนี้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองระหว่างการเดินทาง
 • ผู้เอาประกันเดินทางอายุ 6-15 ปีจะได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท และผู้ที่อายุต่ำกว่า 6 ปี
  ไม่มีการชดเชยประเภทนี้

ข้อยกเว้นหลักในกรมธรรม์นี้คือ : ประกันเดินทางบูพาขอยกเว้นความคุ้มครองของโรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • อาการกำเริบของโรคที่เป็นก่อนทำประกัน
 • การคลอดบุตร การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์
 • การทำร้ายตนเอง การเสพยาเสพติด
 • การใช้ยาซึ่งไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • กีฬาเสี่ยงภัย เช่นกีฬาฤดูหนาว ดำน้ำ บันจี้จั๊มพ์
 • การรักษาฟัน