News

Check out market updates

What is Google Map Marketing?

face_GoogleMapGroup

What is Google Map Marketing?

Google Location-Based Digital Marketing

Google Map Marketing Services

Google Maps Marketing or Google Map for Business Marketing is

the latest digital marketing tools to enhance Google Map Location Marketing.

The Google Map Marketing starts from Google business listing

via Google map Pin dropping, Google Map Add Missing Place or

Google My Business, adding location. Once, a business is listed on

Google Business Directory Database, it will be shown in three places,

Google Search Business Card, Google Map Business Card,

and Google location pin. The the listed local business is ready

for local search or Google Location Search both on Google Map Search

and Google Search App. The new registered business pin

will be shown with low visibility on Google Map,

Zooming level. The new added business pin is located on Google Map

with high zooming level or closing to the ground and the business pin ranking

on Google Map Search Result Page is low, in 2nd or 3nd Page

for keyword searching or even disappeared pin.

The new listed Business pin need some local ranking factors to improve it visibility

on both Google Search and Google Map Search, Google Location Search Optimization.

The Most Valuable Ranking Position on Google Map Search Result Page

is in the Local 3 Packs SEO . The Local 3 packs SEO will be shown on both Google Search

and Google Map Search on 1st SERP with highest visibility,

high organic traffic to your business. Another way to improve local business ranking

and visibility is claiming the business pin to be Google My Business Location on Google Map.

The Google My Business is a Google location management platform,

Google Map Location Management tool, used for managing business location

and launching digital marketing media, Google map or Google My Business Interactive Media

on Pin . Also, the business can set Google Map Direction & Navigation route

to business location via Google map mobile navigation.

Google My Business Marketing and Google Maps Advertisement are dealing with

Google Local Search, Google Local Ranking, Google Map Business Ranking,

Google Map Adwords on Pin, Google My Business Local Ranking,

and Google Map Search SEO for organic traffic and paid ads traffic to your business.

 

การตลาดบนกูเกิลแมพ ( Google Maps Marketing ) คือ

การตลาดบนกูเกิลแมพ ( Google Maps Marketing ) คือ
การทำการตลาด บนร้านค้า โครงการ ธุรกิจ

ที่มีตัวตนอยู่บนหมุดธุรกิจ หรือ ที่ตั้งธุรกิจ ร้านค้า โครงการ แบบดิจิตอลบนกูเกิลแมพ
โดยการจดทะเบียนธุรกิจ

Google Business listing ใช้เครื่องมือ กูเกิลมายบิสเนส Google My Business บริหารหมุดธุรกิจ

ตบแต่งหมุดธุรกิจด้วยสื่อ ภาพถ่าย  360 เพื่อรองรับการค้นหา สถานที่ใกล้ๆคุณ
ของกูเกิล

Google Search Location / Google maps search
และ ดึงดูดผู้ใช้งานระบบการค้นหา ธุรกิจ สถานที่ ดังกล่าว ให้ขอเส้นทาง และใช่ระบบนำทาง Google Maps Direction and Navigation มาให้ปิดการขายกันถึง หน้าร้านค้า โครงการ กันเลยทีเดียว

 

คือการทำการตลาดดิจิตอล หรือ การทำการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อและช่องทางการสื่อสารแบบดิจิตอลของกูเกิล

โดยเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือในกูเกิลแมพ เพื่อขึ้นทะเบียนธุรกิจและสถานที่ตั้งธุรกิจ
( Google Business listing, Google maps business listing)
โครงการ ร้านค้า บริการที่มีตัวตนจริงบนพื้นดิน มีสถานที่ตั้ง

และทำธุรกิจบนสถานประกอบการดังกล่าว เพื่อรองรับการค้นหา ธุรกิจ สินค้า และบริการ
ในพื้นที่ใกล้ๆ

สถานที่ใกล้ๆ รอบตัวคุณ
(Google local search, Google Local business search,

and Google Location Search, Google location search map)

 

โดยเริ่มต้นจากการลงทะเบียนธุรกิจและสถานที่ตั้งบนฐานข้อมูลธุรกิจของกูเกิล
ผ่านระบบของกูเกิลแมพ

(Google Maps) อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของธุรกิจ (Claimming Your Business Listing)

บนพื้นที่และสถานที่ตั้งธุรกิจหรือโครงการกับกูเกิล แล้วใช้หมุดธุรกิจในการทำการทำกิจกรรมทางการตลาด สื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ แสดงภาพสินค้า บริการ ข้อมูลธุรกิจ และรีวิวจากลูกค้า (Google Reviews) ไปยังผู้ใช้งานบริการต่างๆของกูเกิล

 

และผู้ใช้งานมือถือระบบแอนดอยด์ (2,000 Billions ผู้ใช้งานทั่วโลก
และ 35 ล้านผู้ใช้งานในประเทศไทย) โดยตรง
และนำทางลูกค้าที่สนใจในสินค้าหรือบริการมาที่ร้านค้า ที่ตั้งธุรกิจ

เพื่อซื้อสินค้า บริการ ด้วยระบบนำทางบนเกิลแมพ

 

ระบบค้นหา ร้านค้า ธุรกิจ โครงการ สถานที่ ในพื้นที่โซนธุรกิจเดียวกัน

| Google Location Search | Google Local Search | Google Map Search |

Google Radius Search | Google My Business Search | | Location |

Local Search Optimization SEO | Local 3 Packs SERP Ranking |

Google My Business Search | Google local search Ranking SEO |

Google Local Ranking | Google Local Search Result Ranking SEO |

 

ระบบการค้นหา ธุรกิจ และสถานที่ตั้งของ Google เป็นระบบการค้นหา

ธุรกิจและสถานที่ต่ั้ง เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โครงการบ้านจัดสรร ห้างสรรสินค้า เป็นต้น

จากระบบฐานข้อมูลธุรกิจ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ Google Business Listing ด้วยการปักหมุดธุรกิจ

บน Google Maps ณ ตำแหน่งที่ธุรกิจตั้งอยู่

 

 

เมื่อมีผู้ค้นหาธุรกิจและ สถานที่ตั้งทั้งใน Google Search และ Google Map Search

รายชื่อธุรกิจจะถุกเรียกมาแสดง บน Google Search จะแสดงอยู่ใน Map Box ครงกลางหน้า

ของผลการค้นหาหน้าแรก จำนวน 3 รายการ Local 3 packs

ฉนั้นธุรกิจควรอยูใน 3 อันดับแรกของหน้าผลการค้นหาจาก

Google Maps Search ถึงจะติดใน 3 Packs Google Search Mapbox บนกูเกิลเสิร์ซ

 

Contact Us
http://www.phuket1992.com/?page_id=88
Google Map Services Package

แพ็กเกจการตลาดบนกูเกิลแมพ

(Package 1 ) From 1-2 (300-500) ครั้งเดียวตลอดชีพ
(Package 2 ) From 1-5 (900-1000) ครั้งเดียวตลอดชีพ

1.Listing Your Business on Google Maps Business Database

ขึ้นทะเบียนธุรกิจกับกูเกิล โดยการปักหมุดธุรกิจบนแผนที่กูเกิลแมพ

 

2.Promote Your Business Pin On Google and Social Media

#Facebook #Blogger #Twitter และอื่นๆ

3.Manage Your Business Pin Via Google My Business Platform

บริหารหมุดธุรกิจด้วยกูเกิล มาย บิสเนส จัดการข้อมูลธุรกิจ รูปภาพ ตอบรีวิวจากลูกค้า อี่นๆ

4.Claim Your Business Pin and Setting Google My Business

อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของหมุดธุรกิจ และเซ็ตระบบกูเกิล มาย บิสเนส

 

5.Decorate Your Business Pin with Photo, 360

ตบแต่งหมุดธุรกิจด้วยรูป ภาพถ่าย360

เพื่อโชว์สถานที่ สินค้าและบริการ


ร้านค้า ธุรกิจตัวอย่าง
ที่นี่